Giúp bài tập nhập ngày tháng, hiển thị ngày hôm qua và ngày mai

Viết một chương trình cho phép thực hiện các công việc sau:

  • Nhập vào 3 số nguyên tương ứng với ngày, tháng, năm
  • Hiển thị ra ngày hôm qua và ngày mai.

Hi Toàn

Để hiển thị ngày hôm qua và ngày mai của một ngày được cho, ta có thể sử dụng thư viện datetime trong Python. Cụ thể, ta sẽ chuyển đổi các thông tin ngày, tháng, năm được nhập vào thành một đối tượng datetime, sau đó sử dụng phương thức timedelta để tính toán ngày hôm qua và ngày mai.

Dưới đây là code Python để thực hiện nhiệm vụ này:

pythonCopy code

from datetime import datetime, timedelta

# Nhập vào 3 số nguyên tương ứng với ngày, tháng, năm
day = int(input("Nhập ngày: "))
month = int(input("Nhập tháng: "))
year = int(input("Nhập năm: "))

# Chuyển đổi thành đối tượng datetime
date = datetime(year, month, day)

# Tính toán ngày hôm qua và ngày mai
yesterday = date - timedelta(days=1)
tomorrow = date + timedelta(days=1)

# Hiển thị kết quả
print("Ngày hôm qua là:", yesterday.strftime("%d/%m/%Y"))
print("Ngày mai là:", tomorrow.strftime("%d/%m/%Y"))

Trong code trên, ta sử dụng phương thức strftime để định dạng đối tượng datetime thành chuỗi có dạng “dd/mm/yyyy”.

Hy vọng sẽ giúp được bạn nhé

2 Likes

DNH không cho phép hỏi bài.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?