Gặp lỗi khi tải vs code

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Đường dẫn cài đặt của bác có vấn đề, vui lòng xem lại.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?