Đổi tiền ra các tờ tiền có mệnh giá thực tế với số tờ tiền ít nhất

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Bạn đã làm được gì rồi
987654000
Bạn biết cách đổi theo đề baci không?

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?