Đổi chuỗi sang mảng byte

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Dễ.
Đã tự làm được gì chưa bạn?

3 Likes

chưa bạn ơi hic hic minh hong bt lm ui

Bạn copy cái tiêu đề topic paste vào google dịch . Có đoạn dịch tiếng anh rồi thêm chữ java vào . Paste vào google là có cơde.

4 Likes
String str = "public static void main";
// String to byte
// byte[] bytes = str.getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
byte[] bytes = str.getBytes();
System.out.println(Arrays.toString(bytes));
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?