Đọc ra dữ liệu Date trong file excel

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Làm sao bọn tớ biết được cậu đang dùng thư viện gì bây giờ? :smile:

3 Likes

thư viện Apache Poi bạn ơi

Tớ hiểu rồi.
Cậu nhớ cung cấp đủ ngữ cảnh cho mọi người ở các câu hỏi sau nhé! Hỏi kiểu cậu chẳng khác gì hỏi “Làm thế nào để bớt lông ở áo” mà không nói rõ lông gì, áo gì :smile:
Cậu cũng không nên chụp ảnh code vậy. Cứ post code dưới dạng text, rồi dùng Markdown format (google nhé cậu), như vậy, mọi người sẽ dễ dàng copy content của code và tìm hiểu.


Apache Poi CellType NUMERIC javadoc:

Numeric cell type (whole numbers, fractional numbers, dates)

Dates thuộc NUMERIC cell type.
Ở case Numeric, nếu cậu muốn biết cell đó có chứa content dạng date không, cậu có thể dùng DateUtil#isCellDateFormatted để kiểm tra.
Sau khi cậu đã biết chính xác ô đó chứa Date rồi, cậu có thể gọi Cell#getDateCellValue để lấy giá trị date.

Hope it helps!

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?