Điểm số của năm nhất không có điểm A nào thì có ảnh hưởng gì không?

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Đừng để rớt môn, cố gắng hết sức để đạt loại Khá nếu trường tính GPA bằng thang bậc 4 để xếp loại, hoặc thấp nhất Trung Bình - Khá nếu trường dùng thang bậc 10 để xếp loại; bằng Trung bình đem đi ra ngoài cũng “hơi ngại” lắm…

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?