Console.log ra màn hình trong ReactJS

(topic withdrawn by author, will be automatically deleted in 24 hours unless flagged)

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?