Có cách nào reset lại remote repository về lại commit trước đó không?

git

(Trâu Gia Gia) #1

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.


(Nguyễn Đình Anh) #2

Bạn tham khảo link sau :))


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?