Có ai biết lập trình assembly qua masm 32 giúp mình với

assembly

(Ngoc Son Do ) #1

đây là đề bài. Cho mình cảm ơn trước


(GrayHat) #2
include \masm32\include\masm32rt.inc

.data
 n dd 0
.code
checksonguyento proc a: DWORD
local i: DWORD
mov i, 1
mov ebx, a
sub ebx, 1
mov eax, a
mov edx, 0
laplai:
  inc i
  mov eax, a
  mov edx, 0
  div i
  cmp edx, 0
  je NO
  jne kiemtra

kiemtra:
  cmp i, ebx
  jl laplai
  je YES

NO:
  print chr$("So ")
  print str$(a)
  print chr$(" khong la so nguyen to")  
  jmp thoat

YES:
  print chr$("So ")
  print str$(a)
  print chr$(" la so nguyen to")

thoat:
ret
checksonguyento endp
start:
mov n, sval(input("Nhap so nguyen n: "))
invoke checksonguyento, n

exit
end start

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?