Chuyển C++ thành C

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

bạn không học C hay sao vậy. Dạo này đi coi mấy nhóm, cứ thấy nào là chuyển code từ js sang java, py sang c không hiểu luôn @@

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?