Chỉnh sửa thẻ tiêu đề trên phần mềm .NET


(ThanhTracy) #1

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.


(明玉) #2

Đây nhé bạn, thay đổi cái này thôi: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.form.text


(SITUVN.gcd) #3

Sửa một phần mềm có sẵn hay sửa từ mã nguồn?

Nếu có mã nguồn thì như @MeigyokuThmn chỉ.

Nếu sửa tiêu đề cửa sổ ứng dụng đang chạy thì dùng các hàm trong Windows API để sửa. :smiling_imp:


(Văn Dương) #4

Reflect rồi biên dịch lại ::)))


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?