Chỉ hướng làm bài chuỗi ký tự C/C++

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Giúp chuyện gì vậy bạn.

2 Likes

giúp giải bài ạ. Híc em viết thiếu

Giúp giải bài thì không được. Bọn mình chỉ giúp bạn hướng làm, bạn làm theo từng bước, không hiểu thì hỏi tiếp.

1 Like

vậy bạn chỉ mình hướng làm bài 2 với ạ

Đầu tiên chữ số là từ ‘0’ đến ‘9’ :smiley: và nếu bạn đã tách được chữ số thì bạn sẽ tạo lại được số int từ dãy chữ số.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?