Chỉ cách học viết tool

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Tool gì mới được, búa kìm, khoan, đinh, rìu,…

3 Likes

Tool vd như tạo nick clone hay tăng follow rồi blabla ạ:((

Bạn đã có kiến thức gì về lập trình chưa?

3 Likes

Google

After having some knowledge of coding, you should learn AutoIT, Database , HTTP Request Methods, Facebook API, Access Token, Cookie.

2 Likes

Sơ sơ ạ, nhưng em vẫn muốn học lại từ đầu cho chắc

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?