Chạy chương trình chỉ hiện press any key to continue

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

triệu hồi thầy bói code nào

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?