Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Yêu cầu bạn post code lên rõ ràng thay vì sử dụng hình ảnh. :slight_smile:

Và nhớ sử dụng markdown nếu chưa biết cách thì vô đây để xem. :slight_smile:

Kết quả console có thể post như thế này. :point_down:

```text
output
output
output
```
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?