Cần gọi ý câu 2 về Đại số quan hệ trong Cơ sở dữ liệu

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Câu hỏi của bạn là chính xác, lý ra trong bàng SACH phải có thêm column MaNXB.

SACH(MaSach, TenSach, NamXuatBan, MaNXB)

Bạn nên hỏi lại giáo viên bởi vì trong danh sách trên, bảng NHAXUATBAN ko có quan hệ với các bảng khác.

3 Likes

dạ vâng, hèn gì em làm mãi không được ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?