Cần giúp đỡ bài tập về file

c++

(Dì Diaa) #1

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.


(Trần Hoàn) #2
const char END_LINE_CHAR = '.';
static void Main(string[] args)
{
  StreamWriter output = null;
  try
  {
    Console.Write("Input file name (with path if necessary): ");
    var path = Console.ReadLine();
    try
    {
      output = new StreamWriter(path, true);
    }
    catch
    {
      Console.WriteLine("Cannot write to file " + path);
      Console.ReadKey();
      throw;
    }
    Console.WriteLine("Write characters and end with \"" + END_LINE_CHAR + "\"");
    var charToPrint = (char)(END_LINE_CHAR + 1);
    while (charToPrint != END_LINE_CHAR)
    {
      var key = Console.ReadKey();
      if (key.Key == ConsoleKey.Enter)
        continue;
      charToPrint = key.KeyChar;
      output.Write(charToPrint);
      if (charToPrint != END_LINE_CHAR)
        output.Write(' ');
      else
        output.WriteLine();
    }
    output.Close();
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("File content:");
    Console.WriteLine(File.ReadAllText(path));
    Console.ReadKey();
  }
  finally
  {
    if (output != null)
      output.Close();
  }
}

(Dì Diaa) #3

cảm ơn a nhưng e đang học c++ ạ.


(rogp10) #4

Bạn vui lòng thêm tag ngôn ngữ vào nhé :smiley:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?