Cần giúp bài 5 và bài 6

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

1 Like

Amen, ra đi thanh thản nha em.

4 Likes

Hướng làm hay giải hộ?

Chỉ hướng giải:
5. Vòng lặp do - while với điều kiện là số nhập vào != 0. Kết quả là 1 số nguyên.
6. Mảng hoặc vector. Nhập và xét theo yêu cầu đề bài.

3 Likes

Bài 5: Nếu số nhập vào bàn phím là 0 thì kết thúc vòng lặp.
Bài 6: Muốn biết số vừa nhập có đúng ba chữ số hay không thì so sánh với 100 và 1000 (không nghĩ ra là lớn hơn hay bé hơn thì xin…chịu thua), muốn biết số đó có các chữ số khác nhau hay không thì có 2 cách:

  1. Tách số trên thành các chữ số bằng cách biến nó thành mảng kí tự (hoặc chuỗi nếu NNLT sử dụng định nghĩa chuỗi là mảng kí tự) hoặc chia lấy số nguyên, số dư cho 10 (nhớ có công thức mà quên mất tiêu)

  2. Chia lấy số nguyên, số dư, cách này tự mò, gợi ý là đoán xem các cặp số sau có gì đặc biệt: 111 và 222, 101 và 202, 112 và 221, 100 và 211.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?