Cách để lấy dữ liệu từ ô jtable mà mình click

java

(Long) #1

Mình không có code , nên mấy bạn có thể cho mình ví dụ đơn giản . Cảm ơn mấy bạn .


(SITUVN.gcd) #2

Ví dụ nhiều lắm: tìm Goolge với từ khóa: java jtable get selected cell.


(Long) #3

ok , cảm ơn nhé

  • List item

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?