Anh chị nào giúp e xét best core lưu lại của mỗi scenes khác nhau với ạ e xét 2 scenes mà nó lưu chung một best core ạ

unity

(Pham Sang) #1

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.


(Thai Pham) #2

Score được lưu chung bởi vì bạn dùng chung một key là HIGH_SCORE khi gọi hàm PlayerPrefs.SetInt (bạn chịu khó đọc hướng dẫn của hàm này tại đây nhé: https://docs.unity3d.com/ScriptReference/PlayerPrefs.SetInt.html). Nếu bạn muốn set score khác nhau cho mỗi scene thì bạn phải dùng key khác nhau, ví dụ như HIGH_SCORE_SCENE_NO_1 cho Scene 1, HIGH_SCORE_SCENE_NO_2 cho Scene 2 và cứ như thế.


(Pham Sang) #3

dạ để e xem lại cmon a nha


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?