Ai thông thạo github giúp mình với?

github

(cplusplus) #1

Chả là mình có một bài tập nhóm, cần pull vào repo của thầy để merge. mà giờ nó conflict với nhóm khác, giờ k biết làm sao để hết conflict :frowning:

Ai thạo giúp mình với, mình inbox giử link github.


(rogp10) #2

Mỗi nhóm một folder chứ (!) hay ít ra là một branch.


(Quân) #3

Chắc bạn và các nhóm hiểu nhầm ý thầy khi merge vào repo của thầy rồi. Bạn đọc kĩ lại yêu cầu xem cần làm thế nào.


(cplusplus) #4

đúng r, mỗi nhóm một folder


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?