Ai chỉ em Lỗi Layout trong Android này với ạ! Thank mọi người

android

(vo van hung) #1


(Phạm Vinh) #2

Refresh lại là bình thường à


(Tâm Ninja) #3

Lỗi này xuất hiện là do view của bạn là thư viện ngoài không phải là build-in view nên cần phải build thì mới có thể hiển thị được. Lỗi này xuất hiện do build cache không chính xác nên cách giải quyết thì có hai hướng:

  • 1 là build lại.
  • 2 là build lại mà không được nghĩa là cấu hình sai. Kiểm tra một cách cẩn thận lại cấu hình chi thư viện.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?